La muzeo estas dedicita al ciuj estintaj, estantaj kaj estontaj prdouktantoj de la cehaj motorcikloj, por rememorigi la oran epokon de la cehoslovakiaj motorciklaj produktado kaj sporto. La epokon, kiam la cehaj manoj kaj cerboj destinadfis pluan evoluon de duradaj veturiloj sur la planedo Tero.
Ciam, rigardante belegajn kaj perfektajn cehajn motorciklojn plenigas min kaj fiero kaj malgojo samtempe. Kien perdigis tiuj grandegaj produkta kaj mensa antauigoj de la cehaj landoj antau resto de la mondo, atingita en 40-aj kaj 50-aj jaroj de la 20-a jarcento ( ec ne nur en la motorcikla sfero) ?
La muzeo estu pro tio samtempe ec averto de la posta evoluperiodo de Cehoslovakio. Tiam oni ne toleris elstaron, esti averaga farigis stata filozofio. Tio kauzis, ke pluraj cehaj generacioj perdis emon kaj eblon antauigi, venkadi kaj trudi sin en la mondo. La motorcikla industrio estas tipa ekzemplo kaj rezulto de tiu periodo. Ni estu ne neniam averagaj kaj ni celu nur plejalten, nur tiam ni povos esti fieraj pri ni, pri nia nacio kaj foje eniri la prosperan multnacian Europon.
La muzeon mi deicas ankau al mia satata urbeto Netvořice esperante, ke gi farigos plua kauzo por viziti Netvořice, ec tie entreptrenadi kaj vivi.

Jirka Stibůrek